Vớ quá trình sản xuất

- Aug 03, 2018-

Vớ quá trình sản xuất:

1, các màu sắc nguyên hiệu đinh ─ ─ đặt hàng nguyên vật liệu ─ ─ vớ thiết kế bít tất ─ ─ ─ ─ xác định quá trình bằng chứng

2, vớ lớn hàng hoá sản xuất ─ ─ khuôn mẫu và ủi - hoàn thiện và bao bì

2) bít tất dệt quá trình cụ thể:

1, theo quốc gia khác nhau, khu vực, mùa khác nhau, những dịp khác nhau, các ngành nghề khác nhau, điểm giá khác nhau cho người đàn ông, phụ nữ, trẻ em mua vớ yêu cầu.

2. theo để yêu cầu tất các nhà sản xuất vớ mua vật liệu chính và phụ trợ khác nhau và các tài liệu jacquard.

3, theo nhu cầu khách hàng, phân tách mẫu vớ và mẫu trước khi sinh.

4. theo để vớ mẫu được lựa chọn bởi khách hàng, các nhà sản xuất vớ mua ban đầu và hỗ trợ các tài liệu.

5, theo khách hàng lựa chọn vớ, vớ của nhà sản xuất kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật để phát triển một vớ hợp lý quá trình dệt.