Những loại vải là chiếc khăn

- Apr 16, 2018-

Vải khăn có các loại sau:

Một là vải sợi thực vật; hai là vải sợi động vật; ba là vải sợi hóa học; bốn là vải pha trộn.

1, sợi thực vật vải cotton, vật liệu rayon, vật liệu phương thức, vật liệu sợi tre vv;

2, vải sợi động vật có vải len, vải cashmere và vải lụa.

3, vải sợi hóa học có polyester, vải acrylic, vải voan và như vậy.

4, một bông pha trộn vải, bông, len và vải acrylic, vật liệu khác nhau sau khi một tỷ lệ nhất định của sợi pha trộn với nhau;