Socks quá trình sản xuất

- Sep 05, 2018-

1, nguyên liệu màu chống ─ ─ ─ thứ tự nguyên liệu ─ ─ ─ thiết kế vớ ─ ─ ─ vớ chống ─ ─ ─ để xác định quá trình 2, vớ lớn sản xuất hàng hóa ─ - - máy bay thử - - may kao miệng - hoàn thiện đóng gói khuôn mẫu hoàn thiện

2, vớ cụ thể quá trình dệt: 1, theo quốc gia khác nhau và khu vực, mùa khác nhau và những dịp khác nhau, sự nghiệp khác nhau, giá khác nhau điểm cần thiết cho nam, nữ, trẻ em mua vớ. 2. Theo vớ được yêu cầu, các nhà sản xuất vớ chọn các nguyên liệu thô chính và phụ trợ khác nhau và nguyên liệu jacquard. 3. Làm mẫu vớ và mẫu trước khi sinh theo nhu cầu của khách hàng. 4. Chọn nguyên liệu gốc và phụ trợ theo vớ mẫu do khách hàng chọn. 5. Dựa trên các kỹ sư và kỹ thuật viên của nhà sản xuất hàng dệt kim đã chọn của khách hàng, khách hàng sẽ tìm ra một quy trình dệt may hợp lý.